img not found
Ring oss nå

952 61 710

OVERORDNEDE MÅL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse miljø og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den totale virksomheten.

Ytre miljø; vi følger opp de utslipp vi har til våre omgivelser, i form av utslipp til vann, støy, rystelser. Dette for å verifisere at de er innenfor de rammer som er satt il vår virksomhet.  Ved behov gjennomfører vi tiltak for å overholde krav, eller minke ulemper for våre omgivelser.

Skadeforebyggende; sikkerhetsopplæring er en viktig del av vårt HMS arbeid.  Vår bransje er veldig utsatt for skader.  Hovedfokus er derfor rettet mot skadeforebyggende sikkerhetsarbeid.  Risikovurderinger, vernerunder og SJA, er viktige hjelpemidler i dette arbeidet.

Arbeidsmiljø; trivsel og ett godt arbeidsmiljø er også viktige faktorer i HMS arbeidet.  Det jobbes løpende, mot å redusere støy, støv og belastningsskader.

Se rapport om ergonomi.

ALLE VÅRE ANSATTE SKAL HA EN TRYGG ARBEIDSPLASS I SVENE PUKKVERK.

Overordnede styresystemer for miljøledelse

Svene Pukkverk as er underlagt Forurensningensforskriften kapittel 30, samt Svene Pukkverk as sine overordnede mål for Helse, Miljø og Sikkerhet.

Svene Pukkverk as skal oppfylle sine forpliktelser ihht til ovennevte forskrift, hvor følgende skal utføres årlig, eller når FM i Buskerud / DIRMIN, måtte kreve det.

OVERORDNEDE MÅL NATURMILJØ OG FORURENSNING:

Dette innbefatter i særdeleshet:

  • Støymålinger fra virksomhet, utføres min hvert annet år.
  • Vannmålinger fra virksomhet utføres hvert år
  • Støvmålinger utføres hvert annet år, eller annen syklus, etter pålegg fra det offentlige.
  • Støy og rystelser fra sprengning. Kreves av utførende entreprenør.

Maskinpark som benyttes i daglig drift, ( primærmaskiner ), skal ikke være eldre enn 6 år.

Egne lastebiler og evt innleid transportkapasitet skal til en hver tid ha siste versjon Euro motor. ( Pr 2016 Euro 6 ).

OVERORDNEDE MÅL RESSURSBRUK:
  • Svene Pukkverk as tilstreber å vurdere energieffektivisering på tanke på elektromotorer til 400 V, alt oppvarmingskilder til verksted og kontor, m.m.
  • Matrial- og produktvalg skal foretas, og ved større investeringer berunnes, hvorfor valg ble tatt.
  • Avfallsminimering og håndtering. Kildesortering av plast, olje, batterier, spraybokser, metaller, gummi, væsker, er satt i system, og det skal løpende vurderes nye tiltak, min 2 ganger pr. år.

Det overordnede miljøledelsessystemet skal driftes av daglig leder; Geir Marstein, og skal benyttes sammen med Svene Pukkverk as interne HMS system og PKS system.

Naturlig revidering av system er sammen med årlig revidering av PKS systemet, utført av Kontrollrådet.

Støymålinger

Last ned og se Støyrapport for Svene Pukkverk.

Radonmålinger

Last ned og se Radonmålinger for Svene Pukkverk AS.